Omavalvontasuunnitelma

KOTIPALVELUN TUKIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA

Ilmoituksenvarainen toiminta

SISÄLTÖ

 1. PALVELUNTUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT
 2. OMAVALVONTASUUNNITELMAN LAATIMINEN
 3. TOIMINTA-AJATUS, ARVOT JA TOIMINTAPERIAATTEET
 4. OMAVALVONNAN TOIMEENPANO
 5. ASIAKKAAN ASEMA JA OIKEUDET
 6. PALVELUN SISÄLLÖN OMAVALVONTA
 7. ASIAKASTURVALLISUUS
 8. ASIAKASTIETOJEN KÄSITTELY JA KIRJAAMINEN
 9. YHTEENVETO KEHITTÄMISSUUNNITELMASTA
 10. OMAVALVONTASUUNNITELMAN SEURANTA

1. PALVELUNTUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT

Palveluntuottajan nimi: Assarisi

Y-tunnus: 2547170-6

Osoite: Maamiehentie 1C, Vantaa

Puhelin: 040-838 8637

Hyvinvointialue: Helsinki, Vantaa ja Kerava, Länsi-Uusimaa, Itä-Uusimaa, Keski-Uusimaa

Kunnat, joissa palveluja tuotetaan: Helsinki, Espoo, Vantaa, Kirkkonummi, Kauniainen, Sipoo, Kerava, Inkoo, Karkkila, Lohja, Siuntio, Vihti, Hyvinkää, Järvenpää, Nurmijärvi, Mäntsälä, Tuusula, Askola, Myrskylä, Porvoo, Hanko, Raasepori

Kotipalvelun tukipalvelut

Assarisi tuottaa kotipalvelun tukipalveluja arvonlisäverottomasti silloin, kun asiakkaan omat voimat eivät ikääntymisen myötä enää riitä tavanomaisiin kodinhoitotehtäviin. Mm. siivous, kodinhoito, ruuanlaitto, pyykkipalvelut, saattopalvelut, puutarhapalvelut ym. tavanomaiset kodinhoitotyöt ja tukipalvelut. Lisäksi palvelut elämän taitekohtiin, kuten muuttoprojektin hoito ja surupalvelu.

Asiakasryhmä, jolle arvonlisäverottomia kotipalvelun tukipalveluja tuotetaan:

 • Ikääntyneet seniorit, joiden omat voimat eivät enää riitä tavanomaisiin kodinhoitotehtäviin.
 • Ikääntyneet seniorit, jotka tarvitsevat saattajaa ja tukea asiointikäynneille.
 • Ikääntyneet seniorit, jotka tarvitsevat puolison/läheisen kuoleman johdosta apua ja tukea käytännön järjestelyihin.
 • Ikääntyneet seniorit, jotka tarvitsevat muuttoapua esim. hoiva- tai palvelukotiin.
 • Muut arvonlisäverottomiin palveluihin oikeutetut henkilöt.

Palvelu tuotetaan asiakkaan omassa kodissa tai saatto- tai muun asiointipalvelun reitillä.

Esihenkilö/yrittäjä: Marianne Kankaanpää

Puhelin: 040-838 8637

Sähköposti: info@assarisi.com

Omavalvonnan suunnittelusta ja seurannasta vastaa:

Marianne Kankaanpää

Puh. 040-8388637

sähköposti: info@assarisi.fi

Verkkosivulla www.assarisi.fi näkyvä omavalvontasuunnitelma päivitetään

vuosittain tai jos

 • toiminnassa tapahtuu oleellinen muutos
 • toiminnassa tapahtuu palvelun laatuun tai asiakasturvallisuuteen liittyviä muutoksia tai uusia käytäntöjä esim. havaitun epäkohdan seurauksena

Omavalvontasuunnitelman seuranta tapahtuu jatkuvana prosessina yrittäjän toimesta osana asiakaskohtaisen palvelusuunnitelman toteuttamista.

Alihankkijat:

Emme pääsääntöisesti käytä vakituisia alihankkijoita. Assarisi-yrittäjä vastaa palveluntuottajana mahdollisten alihankintana ostettujen palvelujen laadusta ja asiakasturvallisuudesta käymällä huolellisesti läpi omavalvontasuunnitelman ja käytännöt riskien välttämiseksi.

Mahdollisesti eteen tulevat erikoisammattitaitoa vaativat yksittäiset arvonlisäverottomiin palveluihin kuulumattomat erilliset tehtävät, esim. muutokuljetukset, asennukset ym. tehtävät kilpailutetaan tapaus- ja tarvekohtaisesti erikseen ja niiden tuottaja laskuttaa suoraa asiakasta.

2. OMAVALVONTASUUNNITELMAN LAATIMINEN

Omavalvontasuunnitelman laatija: Marianne Kankaanpää

3. TOIMINTA-AJATUS, ARVOT JA TOIMINTAPERIAATTEET

Toiminta-ajatus:

Assarisi-senioripalvelu tarjoaa Uudenmaan alueella kotipalvelun tukipalveluna arvonlisäverottomasti apua ja tukea laadukkaasti, luotettavasti, luottamuksellisesti ja positiivisella otteella silloin, kun asiakkaan omat voimat eivät ikääntymisen myötä enää riitä kodinhoitotehtäviin, arkisten asioiden hoitamiseen tai välttämättömien asioiden hoitamiseen elämän taitekohdassa esim. surun hetkellä tai muutettaessa palvelu, tai hoivakotiin.

Asiakasryhmät, jolle arvonlisäverottomia kotihoidon tukipalveluja tuotetaan:

 • Ikääntyneet seniorit, joiden omat voimat eivät enää riitä tavanomaisiin kodinhoitotehtäviin.
 • Ikääntyneet seniorit, jotka tarvitsevat saattajaa ja tukea asiointikäynneille, kulttuuri ja virkistystapahtumiin ja käytännön asioiden hoitoon.
 • Ikääntyneet seniorit, jotka tarvitsevat puolison/läheisen kuoleman johdosta apua ja tukea käytännön järjestelyihin.
 • Ikääntyneet seniorit, jotka tarvitsevat apua muuttojärjestelyyn, kun edessä muutto hoivakotiin, palvelukotiin tai senioriasuntoon.
 • Muut arvonlisäverottomaan kotihoidon tukipalveluun oikeutetut henkilöt.

Palvelut:

 • Tavanomaiset kodinhoitoon liittyvät tehtävät, esim. ylläpitosiivous, kodinhoito, ruuanlaitto, pyykkipalvelut, saattopalvelut, asiointipalvelut, puutarhanhoitopalvelut ym. tavanomaiset kodinhoitotyöt ja tukipalvelut.
 • Apu ja tuki elämän taitekohtiin, esim. muuton järjestely ja valvonta tai surun hetkellä tilanteeseen liittyvien käytännön asioiden järjestely ja hoito.
 • Sosiaalista vireyttä ylläpitävää toiminta, esim. yhdessä puuhailu, ruuanlaitto, kasvien hoito, kävelyt, kahvilassa tai kulttuuritapahtumissa käynti.

Palveluun sisältyvät tehtävät sovitaan aina erikseen kirjallisella sopimuksella.

Toimintaa ohjaavat arvot:

Laatu, luottamuksellisuus, luotettavuus, ammattimaisuus, asiakkaan kuuntelu ja kunnioittaminen, täsmällisyys, asiakkaan elämän helpottaminen ja ilahduttaminen, sosiaalisen turvallisuudentunteen luominen, läsnäolo.

Toimintaperiaatteet:

Assarisi tuottaa asiakkaan elämää helpottavia palveluja arkeen ja elämän taitekohtiin ammattimaisella, asiakasta yksilönä kunnioittavalla ja napakan lämpimällä otteella. Palvelun tuottamisessa kunnioitetaan asiakkaan omaa tahtoa ja itsemääräämisoikeutta.

4. OMAVALVONNAN TOIMEENPANO

Riskin tai epäkohdan tunnistaminen ja ennaltaehkäisy:

Mahdolliset palvelun aiheuttamat riskit kartoitetaan asiakaskohtaisesti yhdessä asiakkaan tai asiakkaan omaisen kanssa palvelusopimuksen laatimisen yhteydessä, ja niiden ehkäisyyn varaudutaan asianmukaisesti. Mahdollisten vahinkojen, esim. tavaran rikkoutumisen varalle on voimassa vastuuvahinkovakuutus. Yrittäjä tunnistaa kunkin tarjottavan palvelun osalta yleisimmät riskit ja kirjaa ja päivittää niitä tarpeen mukaan. Riippuen palvelutilanteesta, huolehditaan esim. että

 • käytettävät välineet ovat puhtaita
 • käytettävät välineet eivät aiheuta kompastumisvaaraa
 • käytettävät raaka-aineet ovat tuoreita, käyttökelpoisia ja sopivat mahdolliseen erityisruokavalioon (yhteinen ruuanlaitto)
 • käytettävät aineet eivät aiheuta allergisia reaktioita
 • huolehditaan asiakkaan tietoturvasta GDPR-säännösten mukaisesti

Toimintaan mahdollisesti liittyvistä riskeistä ja niihin varautumisesta on tehty erillinen listaus, joka toimii osana työkäytäntöä ja on oleellinen osa perehdyttämistä ja työnohjausta mahdollisille uusille työntekijöille.

Avoimen ja välittömän keskusteluyhteyden ansiosta asiakas tai hänen omaisensa voivat matalalla kynnyksellä ilmoittaa mahdollisesta palvelun laatuun tai turvallisuuteen liittyvästä epäkohdasta. Esiin tullut epäkohta otetaan käsittelyyn ja siihen haetaan ehkäisevä toimintamalli.

Tunnistetun epäkohdan käsittely:

Mikäli yrittäjä itse palveluntuottajana havaitsee epäkohdan, ryhtyy hän välittömiin toimenpiteisiin epäkohdan korjaamiseksi alla esitetyn prosessin mukaisesti. Mahdollinen henkilökunnan jäsen tai alihankkija on velvollinen ilmoittamaan havaitsemastaan epäkohdasta välittömästi Marianne Kankaanpäälle.

Asiakas, mahdollinen Assarisi henkilökunta tai alihankkija ilmoittaa havaituista haittatapahtumasta, epäkohdasta tai läheltä piti -tilanteesta välittömästi Marianne Kankaanpäälle henkilökohtaisesti, puhelimitse 040-838 8637 tai sähköpostilla osoitteeseen

info@assarisi.fi

Epäkohdan korjaamiseen ryhdytään välittömästi. Epäkohdan juurisyy selvitetään ja suunnitellaan toimenpiteet, jotka kirjataan palvelukonseptiin ja omavalvontasuunnitelmaan.

Epäkohdan korjaaminen ja viestiminen:

 • Tapaus dokumentoidaan, epäkohdan juurisyy selvitetään ja analysoidaan: Mitä on tapahtunut ja miksi. Miten syntynyt tilanne olisi ollut vältettävissä?
 • Kirjataan korjaavat toimenpiteet toimintaohjeeksi vastaisuuden varalle (kirjataan myös kohtaan 9 / yhteenveto kehittämissuunnitelmasta).
 • Käydään tapaus läpi asiakkaan tai hänen omaisensa kanssa.
 • Riskien ja epäkohtien käsittelyprosessin läpikäyminen on osa mahdollisen uuden henkilökunnan perehdyttämistä.

Laadun ja omavalvonnan kehittäminen:

Tavoitteenamme on palvelun laadun jatkuva parantaminen ja erinomainen asiakastyytyväisyys.

Asiakastyytyväisyyskyselyllä on tärkeä rooli palvelun laadun kehittämisessä. Kysely tehdään systemaattisesti ja säännöllisesti:

 • Jos asiakkaalla säännöllisesti toistuva palvelusopimus, asiakastyytyväisyyskysely tehdään kerran vuodessa tai palvelusopimuksen päätyttyä.
 • Jos kerta- tai määräaikainen sopimus, asiakastyytyväisyyskysely tehdään tehtävän valmistuttua.

Asiakastyytyväisyyskyselyyn voivat osallistua myös asiakkaan omaiset. Kyselyistä saatua palautetta hyödynnetään toiminnan kehittämisessä ja palvelun laadun parantamisessa.

5. ASIAKKAAN ASEMA JA OIKEUDET

Palvelusopimus ja sen päivitys ja seuranta

Toimintakyvyn arviointi:

Arvonlisäverottoman palveluoston edellytyksenä ja mittarina on ikääntymisen aiheuttama voimavarojen heikkeneminen niin, että asiakas ei pysty enää itse hoitamaan tavanomaisia kodinhoitotehtäviä tai elämän taitekohdan vaatimia käytännön asioiden hoitoa. Tarve todetaan haastattelemalla ja havainnoimalla keskustelun yhteydessä, sekä mahdollisia omaisia kuulemalla.

Palvelusopimus:

Palvelusopimus ja -suunnitelma tehdään aina asiakaskohtaisesti ja asiakkaan näkemyksiä, toiveita ja tarpeita kuunnellen ja kunnioittaen. Asiakkaan oma tahto on edellytys sopimuksen syntymiselle. Sopimus voi olla joko sopimus säännöllisesti tuotettavasta palvelusta tai sopimus kertapalvelusta. Palveluun sisältyvät tehtävät kirjataan sopimukseen ja niistä tehdään erillinen lista, jonka toteutuminen varmistetaan jokaisen käynnin yhteydessä. Mahdolliset erillistehtävät sovitaan erikseen.

Palvelusopimuksen päivitys:

Säännöllisesti tuotettava palvelusopimus on voimassa toistaiseksi ja sitä päivitetään palvelusopimuksen sisällön tai hinnan päivittämisen yhteydessä. Päivitys tehdään aina yhdessä asiakkaan tai hänen omaisensa kanssa keskustellen.

Palvelusopimuksen seuranta:

Palveluun sisältyvät tehtävät kirjataan sopimukseen ja niistä tehdään erillinen lista, jonka toteutuminen varmistetaan jokaisen käynnin yhteydessä.

Kerran vuodessa teemme asiakastyytyväisyyskyselyn asiakkaille ja heidän omaisilleen. Saatuja vastauksia käytämme toiminnan kehittämiseen.

Asiakkaat tai asiakkaan omaiset voivat myös muuten antaa yrittäjälle palautetta palvelun laadusta ja toiminnasta myös vapaamuotoisesti. Saatu palaute on arvokasta toiminnan kehittämisen kannalta.

Asiakkaan oikeusturva:

Mahdolliset sosiaalihuollon asiakaslain mukaisen muistutuksen vastaanottaa ja käsittelee Assarisi/ Marianne Kankaanpää, puh. 040-838 8637.

Muistutukset käsitellään välittömästi, kuitenkin vähintään viikon sisällä.

Sosiaalipalvelun laatuun tai siihen liittyvään kohteluunsa tyytymättömällä asiakkaalla on oikeus tehdä muistutus sosiaalihuollon toimintayksikön vastuuhenkilölle tai sosiaalihuollon johtavalle viranhaltijalle (laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista 812/2000, 23.1 §).

Sosiaaliasiamiehen yhteystiedot:

 • Vantaan ja Keravan hyvinvointialueella:

Miikkael Liukkonen, miikkael.liukkonen@vakehyva.fi, puh. 09 8392 2537

Clarissa Peura, clarissa.peura@sosiaalitaito.fi, puh. 0400 277 087 (sosiaaliasiamies) ja puh. 040 833 5528 (potilasasiamies)

Jenni Henttonen, jenni.henttonen@sosiaalitaito.fi, puh. 0400 277 087 (sosiaaliasiamies) ja puh. 040 833 5528 (potilasasiamies)

 • Helsingin hyvinvointialueella:

Jenni Hannukainen, Sari Herlevi ja Teija Tanska
sosiaali.potilasasiamies@hel.fi
Neuvonta
puh. 09 310 43355 ma–to klo 9–11

 • Länsi-Uusimaan hyvinvointialueella:

Espoo, Hanko, Kauniainen, Kirkkonummi, Raasepori:

Eva Peltola ja Terhi Willberg, p. 029 151 5838.

sähköposti: sosiaali.potilasasiamies@luvn.fi

Neuvontaa puhelimitse ma 10–12, ti, ke, to klo 9–11 (ei perjantaisin eikä pyhien aattona). Henkilökohtainen käynti ajanvarauksella.

Inkoo, Karkkila, Lohja, Siuntio, Vihti:

Clarissa Peura
Jenni Henttonen

p. 040 027 7087
ma klo 12–15
ti, ke, to klo 9–12 (ei perjantaisin eikä pyhien aattona)

Potilasasiamiehet

Clarissa Peura
Jenni Henttonen

p. 040 833 5528
ma klo 12–15
ti, ke, to klo 9–12 (ei perjantaisin eikä pyhien aattona)

 • Keski-Uusimaan hyvinvointialueella:

Clarissa Peura
Jenni Henttonen

puh. 0400-277 087
ma klo 12-15
ti, ke, to klo 9-12 (ei perjantaisin eikä pyhien aattona)

 • Itä-Uusimaan hyvinvointialueella:

Sosiaali- ja kriisipäivystys 019 5600 150

Kuluttajaneuvonnan yhteystiedot: P. 029 505 3050 (ma, ti, ke, pe klo 9–12 ja to klo 12–15) tai sähköisellä kaavakkeella https://www.kkv.fi/kuluttaja-asiat/kuluttajaneuvonta/

6. PALVELUN SISÄLLÖN OMAVALVONTA

Assarisi-omavalvontasuunnitelma on laadittu palvelun laadun, turvallisuuden ja asianmukaisuuden varmistamiseksi.

 • Käymme suunnitelman läpi asiakkaan kanssa sopimusta solmittaessa.
 • Suunnitelma on nähtävillä verkkosivullamme https://www.assarisi.fi/ ja tulosteena mukana asiakaskäynneillä.
 • Suunnitelmaa seurataan säännöllisesti ja sen läpikäyminen on yksi osa uuden mahdollisen työntekijän perehdyttämis- ja työnohjausprosessia.
 • Suunnitelmaa päivitetään ja kehitetään asiakkailta, asiakkaan omaisilta sekä henkilöstöltä säännöllisesti kerättävän palautteen perusteella.

Noudatamme ilmoitusvelvollisuutta (Sosiaalihuoltolain 48 § mukaisesti)

 • Mahdollinen henkilökuntaan kuuluva henkilö ilmoittaa viipymättä Assarisi-yrittäjälle, jos hän tehtävissään huomaa tai saa tietoonsa epäkohdan tai ilmeisen epäkohdan uhan asiakkaan sosiaalihuollon toteuttamisessa.
 • Yrittäjä ilmoittaa asiasta kunnan sosiaalihuollon johtavalle viranhaltijalle.
 • Ilmoitus voidaan tehdä salassapitosäännösten estämättä.
 • Ilmoitusvelvollisuus opastetaan mahdolliselle uudelle henkilölle osana perehdyttämistä ja työnohjausta.

Keräämme asiakkailta palautetta säännöllisesti

Palvelun tuottamiseen mahdollisesti liittyvistä riskeistä ja niihin varautumisesta on laadittu erillinen liite, joka on osa jokaista uuden henkilön perehdyttämissuunnitelmaa ja työnohjausta.

7. ASIAKASTURVALLISUUS

 • Ilmoitamme mahdollisista havaitsemistaan palo- ja pelastusriskeistä pelastusviranomaiselle.
 • Ilmoitamme mahdollisesta asiakkaan edunvalvontatarpeesta maistraatille.

Henkilökunta

Tällä hetkellä Assarisi-yrityksessä työskentelee yksin yrittäjä Marianne Kankaanpää, kauppatieteiden maisteri, joka on kokenut ja itseoppinut tarjoamilleen palveluille.

Mahdollisen lisähenkilökunnan palkkauksen kriteerit:

 • Kokemus
 • Asiakaslähtöisyys
 • Luotettavuus
 • Persoona
 • Soveltuvuus ja sitoutuneisuus auttamaan ikääntyneitä

Mahdolliset uudet henkilöt ja sijaiset:

Mahdollinen Assarisi-henkilöstö tuntee palvelusuunnitelman sisällön, sillä jokaisella asiakkaalla on pääsääntöisesti aina sama tuttu palvelun tuottaja. Mahdolliset lomatuuraajat perehdytetään yrityksen omavalvontasuunnitelmaan, asiakkaan tilanteeseen ja sovittuun tehtävälistaan huolellisesti.

Yrityksen toimitilat ja työvälineiden huolto:

Yrittäjä toimii tällä hetkellä yksinyrittäjänä, eikä yrityksellä ei ole erillisiä toimitiloja. Työvaatteet ja välineet huolletaan itse pesemällä hygieniavaatimusten mukaisesti.

8. ASIAKASTIETOJEN KÄSITTELY JA KIRJAAMINEN

Henkilötietojen säilytyksessä noudatetaan lain sosiaalihuollon asiakirjoista 254/2015 pykälän 27, liite 27.8.2021/785 mukaista toimintatapaa ja henkilötietojen käsittelyssä voimassa olevaa EU:n tietosuoja-asetusta ja kansallista tietosuojalakia. Henkilötietoja kirjataan, säilytetään ja käsitellään vain niiltä osin kuin se on oleellista asiakassuhteen, toiminnan tai viranomaismääräysten takia.

Asiakastiedot säilytetään digitaalisesti ja asianmukaisesti suojattuna.

Tietosuojakäytäntö kuuluu osana uuden henkilön perehdyttämissuunnitelmaan.

Lisätietoa tietosuojaan liittyen osoitteesta https://tietosuoja.fi/gdpr

9. YHTEENVETO KEHITTÄMISSUUNNITELMASTA

Sisältöä päivitetään tapauskohtaisesti.

10. OMAVALVONTASUUNNITELMAN SEURANTA

Omavalvontasuunnitelmaan tehtävät muutokset kirjataan tähän suunnitelmaan, joka on esillä osoitteessa https://www.assarisi.fi/

Omavalvontasuunnitelman hyväksyy ja vahvistaa toimintayksikön vastaava johtaja.

Paikka ja päiväys Vantaa 16.3.2023

Allekirjoitus Marianne Kankaanpää